Dla pracowników

Na tej stronie znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty i informacje dla pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku. Strona została podzielona na sekcje, aby ułatwić szybkie odnalezienie potrzebnych materiałów. Każda sekcja zawiera starannie zorganizowane dokumenty dotyczące różnych aspektów pracy w naszej szkole.

Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych

Sekcja ta zawiera wszystkie niezbędne dokumenty związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w naszej szkole. Znajdziesz tutaj regulaminy, załączniki oraz wnioski dotyczące korzystania z Funduszu, który wspiera pracowników szkoły poprzez różnorodne świadczenia socjalne, finansowe i pomocowe. Dokumenty są starannie zorganizowane, aby ułatwić odnalezienie i zrozumienie zasad oraz procedur związanych z Funduszem.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Dokument określający zasady tworzenia i wykorzystywania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w szkole. Zawiera informacje o uprawnionych osobach, rodzajach świadczeń oraz procedurach przyznawania pomocy.

Rozmiar: 331 KB

Pobierz
Załącznik nr 2: Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej

Formularz służący do zgłaszania informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób ubiegających się o świadczenia z ZFŚS.

Rozmiar: 31 KB

Pobierz
Załącznik nr 3: Wniosek o przyznanie ulgowego świadczenia finansowanego z ZFŚS

Wniosek, który należy złożyć w celu uzyskania ulgowego świadczenia z Funduszu. Zawiera dane osobowe oraz informacje o członkach rodziny.

Rozmiar: 31 KB

Pobierz
Załącznik nr 4: Deklaracja o zamiarze korzystania z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

Deklaracja, w której emeryci, renciści oraz byli pracownicy szkoły informują o zamiarze korzystania z ulgowych świadczeń w danym roku kalendarzowym.

Rozmiar: 23 KB

Pobierz

Regulaminy

Sekcja poświęcona regulaminom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzebowilku zawiera ważne dokumenty dotyczące organizacji i funkcjonowania naszej placówki. Znajdziesz tutaj regulaminy pracy, wynagradzania oraz działalności różnych zespołów w szkole. Dokumenty te określają zasady, prawa i obowiązki zarówno nauczycieli, jak i pracowników administracyjnych, zapewniając klarowność i porządek w codziennej pracy szkoły.

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej, w tym skład, kompetencje, organizację zebrań oraz sposób podejmowania uchwał i wniosków. Dokument zawiera również zasady dotyczące pracy zespołów nauczycielskich.

Rozmiar: 196 KB

Pobierz
Regulamin pracy zespołów działających w strukturze Rady Pedagogicznej

Dokument określa zasady funkcjonowania zespołów nauczycielskich, ich zadania oraz tryb pracy w strukturze Rady Pedagogicznej. Zawiera również podstawy prawne regulujące działanie zespołów.

Rozmiar: 222 KB

Pobierz
Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych niebędących nauczycielami

Dokument ustala zasady i warunki wynagradzania oraz przyznawania świadczeń pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Określa także dodatki, nagrody i premie dla pracowników.

Rozmiar: 215 KB

Pobierz
Załączniki do Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych

Załączniki zawierają szczegółowe tabele dotyczące maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne dla poszczególnych stanowisk pracowników niepedagogicznych.

Rozmiar: 168 KB

Pobierz

Nauczyciel

Sekcja poświęcona dokumentom szkoły zawiera wszystkie niezbędne materiały, w tym arkusze obserwacyjne, sprawozdania oraz inne ważne dokumenty. Każdy plik jest dostępny do pobrania i został starannie zorganizowany, aby ułatwić odnalezienie potrzebnych informacji. Dokumenty te są nieocenionym narzędziem wspomagającym pracę dydaktyczną, wychowawczą oraz administracyjną w naszej szkole, zapewniając wysoką jakość edukacji oraz wsparcie dla nauczycieli, uczniów i rodziców.

Arkusze obserwacji

Sekcja poświęcona arkuszom obserwacyjnym Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzebowilku zawiera zestawienie dokumentów służących do oceny i analizy różnorodnych aspektów pracy dydaktycznej i wychowawczej. Arkusze obserwacyjne są nieocenionym narzędziem wspomagającym rozwój zawodowy nauczycieli oraz zapewniającym wysoką jakość edukacji.

Arkusz Obserwacji Zajęć Specjalistycznych

Arkusz przeznaczony do obserwacji zajęć specjalistycznych, takich jak rewalidacyjne, terapeutyczne i korekcyjno-kompensacyjne. Ocena dotyczy indywidualizacji pracy, stosowanych metod i organizacji zajęć.

Rozmiar: 79 KB

Pobierz
Arkusz Obserwacji Zajęć Dydaktycznych

Ten arkusz służy do oceny efektywności pracy nauczyciela podczas zajęć dydaktycznych. Analizowane są m.in. cele lekcji, metody nauczania, organizacja zajęć oraz zachowanie i aktywność uczniów.

Rozmiar: 103 KB

Pobierz
Arkusz Obserwacji Zajęć Świetlicowych

Dokument ten służy do oceny zajęć świetlicowych pod kątem wspierania rozwoju dzieci w obszarze fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Rozmiar: 32 KB

Pobierz
Arkusz Obserwacji Pracy Pedagoga/Psychologa/Doradcy Zawodowego

Ten arkusz jest używany do oceny pracy specjalistów w szkole, takich jak pedagog, psycholog i doradca zawodowy. Analizowane są cele, metody pracy oraz interakcje z uczniami i rodzicami.

Rozmiar: 59 KB

Pobierz

Sprawozdania

W sekcji poświęconej sprawozdaniom znajdziesz wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania, które dotyczą różnych aspektów naszej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Każdy dokument jest dostępny do pobrania i został odpowiednio zorganizowany, aby ułatwić odnalezienie potrzebnych informacji.

Przedszkole

Sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego

Dokument zawiera informacje o liczbie dzieci w oddziale przedszkolnym, frekwencji, osiągnięciach edukacyjnych oraz wnioski do pracy dydaktycznej.

Rozmiar: 33 KB

Pobierz

Klasy I-III

Klasyfikacja klasy I-III

Dokument zawiera wyniki klasyfikacyjne uczniów klas I-III, ich frekwencję oraz sukcesy dydaktyczne i wychowawcze​.

Rozmiar: 201 KB

Pobierz

Klasy IV-VIII

Sprawozdanie klasyfikacyjne IV-VIII

Raport obejmuje klasyfikację uczniów klas IV-VIII, wyniki w nauce, frekwencję oraz ocenę zachowania.

Rozmiar: 154 KB

Pobierz

Wychowawcy

Sprawozdanie wychowawców

Dokument opisuje działania wychowawcze realizowane przez wychowawców klas, w tym projekty, konkursy oraz interwencje wychowawcze.

Rozmiar: 116 KB

Pobierz

Zajęcia

Zajęcia specjalistyczne

Raport z zajęć specjalistycznych, takich jak zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjne, wraz z oceną ich skuteczności.

Rozmiar: 32 KB

Pobierz
Sprawozdanie z zajęć innych

Informacje dotyczące zajęć dodatkowych oferowanych w szkole, takich jak koła zainteresowań czy zajęcia sportowe.

Rozmiar: 24 KB

Pobierz

Świetlica

Sprawozdanie świetlicy

Dokument zawiera szczegółowe informacje o działalności świetlicy szkolnej, w tym frekwencję, realizowane zajęcia oraz organizowane imprezy i wydarzenia.

Rozmiar: 28 KB

Pobierz

Specjaliści

Sprawozdanie psychologa

Dokument zawierający informacje na temat pracy psychologa szkolnego, diagnoz, konsultacji oraz działań interwencyjnych​​.

Rozmiar: 86 KB

Pobierz
Sprawozdanie pedagoga specjalnego

Dokument opisujący pracę pedagoga specjalnego, w tym udzielaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz realizowane programy wsparcia​​.

Rozmiar: 34 KB

Pobierz
Sprawozdanie pedagoga

Raport dotyczący działalności pedagoga szkolnego, obejmujący diagnozy, interwencje oraz współpracę z innymi instytucjami.

Rozmiar: 40 KB

Pobierz
Sprawozdanie logopedy

Raport opisujący działalność logopedyczną w szkole, w tym diagnozy, terapie oraz efekty podjętych działań​​.

Rozmiar: 82 KB

Pobierz

Samorząd Uczniowski

Sprawozdanie Samorządu Uczniowskiego

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego, obejmujące ocenę realizacji zadań oraz wnioski do dalszej pracy.

Rozmiar: 63 KB

Pobierz

Ewaluacja i Biblioteka

Ewaluacja IPET

Raport ewaluacyjny dotyczący Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET), oceniający skuteczność wdrożonych programów oraz postępy uczniów​​.

Rozmiar: 42 KB

Pobierz
Sprawozdanie biblioteki

Informacje na temat działalności biblioteki szkolnej, w tym organizowane wydarzenia, nowości wydawnicze oraz statystyki wypożyczeń.

Rozmiar: 58 KB

Pobierz

Inne

Karta biwaku

Dokument zawierający wszystkie niezbędne informacje dotyczące organizacji i przebiegu szkolnego biwaku. W karcie znajdują się dane szkoły, cele biwaku, miejsce i termin, liczba uczniów i opiekunów, program biwaku, a także wymagane oświadczenia opiekunów i zgody rodziców na udział dziecka w biwaku.

Rozmiar: 30 KB

Pobierz

Menu