Dokumenty szkolne

Statut Szkoły

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku to kluczowy dokument regulujący wszystkie aspekty funkcjonowania naszej placówki. Dokument ten określa podstawowe zasady działania szkoły, w tym prawa i obowiązki uczniów, nauczycieli oraz pracowników, a także struktury zarządzania.

Statut zawiera następujące działy:

 • Postanowienia ogólne
 • Cele i zadania szkoły
 • Organy szkoły i ich kompetencje
 • Organizacja pracy szkoły
 • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
 • Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów
 • Uczniowie
 • Organizacja oddziałów przedszkolnych
 • Postanowienia końcowe
STATUT SZKOŁY

Dokument regulujący funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku.

Rozmiar: 1 MB

Pobierz
Uchwała do Statutu 2023

Uchwała wprowadzająca zmiany i aktualizacje do Statutu Szkoły, zatwierdzona przez odpowiednie organy szkolne.

Rozmiar: 130 KB

Pobierz

Regulacje i Procedury

Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku najważniejszym priorytetem jest dobro i bezpieczeństwo dzieci. Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem zostały stworzone, aby zapewnić, że wszystkie działania personelu szkoły są podejmowane w najlepszym interesie dziecka. Członkowie personelu traktują dzieci z szacunkiem, uwzględniając ich potrzeby, i działają w ramach obowiązującego prawa oraz przepisów wewnętrznych szkoły.

Główne Standardy Ochrony Dzieci:

 1. Polityka: Szkoła ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
 2. Personel: Szkoła monitoruje, edukuje i angażuje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.
 3. Procedury: W szkole funkcjonują procedury zgłaszania podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka.
 4. Monitoring: Szkoła monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi standardami ochrony dzieci.
Polityka oraz Procedury Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem

Dokument zawierający zasady i procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem, które obowiązują w naszej szkole. Dokument ten określa standardy, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w szkole.

Rozmiar: 369 KB

Pobierz

Procedury Bezpieczeństwa Ucznia w Szkole

Procedury Bezpieczeństwa Ucznia w Szkole są kluczowym dokumentem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku. Dokument ten obejmuje szeroki zakres procedur, które dotyczą różnych aspektów funkcjonowania szkoły, w tym organizacji zajęć, bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz w sytuacjach kryzysowych.

Opis Sekcji Procedur Bezpieczeństwa

Procedury zawierają cele i ogólne zasady pozostawania dziecka pod opieką szkoły, a także szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych, przerw międzylekcyjnych oraz dyżurów nauczycieli. Zawierają również procedury dotyczące usprawiedliwiania nieobecności ucznia, zwalniania ucznia z zajęć oraz uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych i pozalekcyjnych.

Dokument opisuje postępowanie w przypadku dolegliwości zdrowotnych ucznia, wypadków, oraz zasady korzystania z sali gimnastycznej i boisk. Znajdują się w nim także wytyczne dotyczące organizowania wycieczek, imprez szkolnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w sieci. Procedury obejmują również postępowanie w sytuacjach zagrożenia, takich jak agresja, demoralizacja, nałogi, oraz kradzieże.

Procedury Bezpieczeństwa Ucznia w Szkole 2024

Dokument zawierający szczegółowe procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w naszej szkole. Obejmuje zasady organizacji zajęć, postępowanie w sytuacjach kryzysowych oraz wytyczne dotyczące różnych aspektów bezpieczeństwa uczniów.

Rozmiar: 1 MB

Pobierz

Regulaminy

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku określają prawa i obowiązki użytkowników biblioteki, w tym uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców. Dokument zawiera wytyczne dotyczące wypożyczania książek, poszanowania zbiorów, a także procedury wypożyczania darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom.

Opis Sekcji Zasad

Biblioteka szkolna jest dostępna dla wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników oraz rodziców, a korzystanie z niej jest bezpłatne. Każdy użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu biblioteki, zachowania porządku oraz dbania o wypożyczone materiały. Dokument precyzuje zasady wypożyczania książek, limity wypożyczeń, procedury związane z rezerwacjami oraz odpowiedzialność materialną za zniszczenia.

Zasady korzystania z biblioteki obejmują również wytyczne dotyczące darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych, które są wypożyczane uczniom na określony czas. Rodzice są zobowiązani do podpisania protokołu odbioru podręczników oraz zwrotu kosztów w przypadku ich zniszczenia lub zagubienia. Dokument zawiera również procedury dotyczące zwrotu materiałów przy odejściu ucznia ze szkoły oraz zasady użytkowania podręczników podczas roku szkolnego.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

Dokument określający prawa i obowiązki użytkowników biblioteki szkolnej, w tym zasady wypożyczania książek, poszanowania zbiorów oraz procedury wypożyczania darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych.

Rozmiar: 129 KB

Pobierz

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku regulują sposób użytkowania dziennika przez wszystkie zaangażowane strony, w tym dyrekcję, nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Dokument określa procedury dotyczące zakładania kont, przekazywania informacji, odpowiedzialności różnych użytkowników oraz postępowania w przypadku awarii systemu.

Opis Sekcji Zasad

Dokument rozpoczyna się od postanowień ogólnych, które wyjaśniają cel i zakres korzystania z dziennika elektronicznego. Następnie szczegółowo opisane są zasady dotyczące zakładania i zarządzania kontami użytkowników, a także procedury przekazywania informacji poprzez dziennik. Kolejne rozdziały określają obowiązki szkolnych administratorów dziennika, dyrektora szkoły, wychowawców klas, nauczycieli oraz sekretariatu, a także rodziców i uczniów.

Dokument zawiera również zasady dotyczące wag ocen, co zapewnia transparentność i jednolitość w ocenianiu uczniów. Na końcu znajdują się procedury postępowania w przypadku awarii dziennika elektronicznego oraz ewakuacji, zapewniając ciągłość funkcjonowania systemu nawet w sytuacjach kryzysowych. W załącznikach znajdują się wzory dokumentów niezbędnych do potwierdzenia znajomości i przestrzegania regulaminu oraz ochrony danych osobowych.

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego

Dokument szczegółowo regulujący sposób użytkowania dziennika elektronicznego przez dyrekcję, nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Zawiera procedury dotyczące zakładania kont, przekazywania informacji oraz postępowania w przypadku awarii systemu.

Rozmiar: 247 KB

Pobierz

Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej

Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku określają godziny funkcjonowania świetlicy, procedury zapisów oraz obowiązki zarówno dzieci, jak i rodziców oraz nauczycieli. Dokument zapewnia organizację bezpiecznego i efektywnego środowiska dla dzieci przed i po zajęciach lekcyjnych.

Opis Sekcji Zasad

Świetlica szkolna jest czynna od godziny 7:30 do 16:30 (dla dzieci z oddziałów przedszkolnych do 15:30), oferując opiekę przed lekcjami i po lekcjach. Rodzice mogą zapisać swoje dzieci do świetlicy poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Dzieci mają obowiązek zgłaszać się do nauczyciela świetlicy po lekcjach, a nauczyciele świetlicy przejmują odpowiedzialność za dziecko od momentu wejścia do świetlicy do chwili odbioru przez rodziców.

Dzieci muszą być odbierane ze świetlicy do godziny 16:30. W przypadku opóźnień rodzice są zobowiązani poinformować nauczyciela świetlicy. W dokumencie określono również zasady dotyczące zachowania dzieci w świetlicy, sposoby przyprowadzania i odbierania dzieci oraz procedury postępowania w przypadku agresji, niszczenia mienia, kradzieży, pozostania w świetlicy po godzinach pracy oraz innych sytuacji nadzwyczajnych.

Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej

Dokument określający zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej, godziny otwarcia, procedury zapisów oraz obowiązki dzieci, rodziców i nauczycieli. Zawiera również procedury postępowania w różnych sytuacjach zapewniając bezpieczne i efektywne środowisko dla dzieci.

Rozmiar: 233 KB

Pobierz
Regulamin korzystania z placu zabaw

Dokument określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku. Zawiera wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, organizacji czasu spędzanego na placu zabaw oraz zasady dotyczące porządku i użytkowania sprzętu.

Rozmiar: 102 KB

Pobierz

Regulamin korzystania z placu zabaw

Regulamin korzystania z placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku określa zasady i warunki korzystania z placu zabaw przez dzieci przedszkolne oraz uczniów szkoły. Dokument zawiera wytyczne dotyczące odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci, organizacji czasu spędzanego na placu zabaw oraz zasady dotyczące porządku i użytkowania sprzętu.

Opis Sekcji Regulaminu

Regulamin definiuje, że plac zabaw jest przeznaczony dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkoły, pod warunkiem że są one pod opieką odpowiednich osób. Dokument zawiera postanowienia dotyczące zamykania furtek wejściowych, wnoszenia dodatkowego sprzętu, oraz organizacji czasu korzystania z placu zabaw zarówno w czasie zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych.

Za bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw odpowiadają opiekunowie grupy oraz rodzice. W regulaminie uwzględniono także zasady dotyczące utrzymania porządku, zabraniając zaśmiecania, niszczenia zieleni, wprowadzania zwierząt, oraz spożywania alkoholu i palenia tytoniu na terenie placu zabaw. W razie uszkodzenia sprzętu, użytkownicy są zobowiązani do niezwłocznego zgłaszania tego faktu dyrektorowi szkoły.

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Dokument określający zasady i obowiązki dotyczące korzystania z szafek szkolnych przez uczniów oraz obowiązki szkoły w zakresie zarządzania szafkami. Zawiera wytyczne dotyczące użytkowania kluczy, kontroli szafek oraz postępowania w przypadku szkód i napraw.

Rozmiar: 229 KB

Pobierz

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku określa zasady i obowiązki dotyczące użytkowania szafek przez uczniów oraz obowiązki szkoły w zakresie zarządzania szafkami. Dokument zawiera wytyczne dotyczące ogólnych postanowień, obowiązków użytkowników i szkoły, a także szczegółowe zasady dotyczące kluczy, kontroli szafek, szkód oraz napraw.

Opis Sekcji Regulaminu

Regulamin zaczyna się od postanowień ogólnych, które definiują podstawowe zasady korzystania z szafek szkolnych. Następnie opisane są obowiązki użytkowników szafek, takie jak odpowiedzialność za utrzymanie porządku i stan techniczny szafek. Obowiązki szkoły obejmują zapewnienie odpowiednich warunków do korzystania z szafek oraz przeprowadzanie kontroli ich stanu.

Dokument precyzuje również zasady użytkowania kluczy do szafek, w tym ich wydawanie, przechowywanie i procedury w przypadku zgubienia klucza. Regulamin zawiera także procedury dotyczące kontroli szafek przez personel szkoły, zasady postępowania w przypadku wystąpienia szkód oraz odpowiedzialności za ich naprawę. Na końcu regulaminu znajdują się postanowienia końcowe, które określają warunki wprowadzania zmian do dokumentu.


Programy i Plany

Program profilaktyczno-wychowawczy

Program Profilaktyczno-Wychowawczy w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku ma na celu wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów. Dokument ten łączy działania wychowawcze z profilaktycznymi, aby stworzyć bezpieczne i sprzyjające rozwojowi środowisko szkolne.

Opis Sekcji Programu

Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje działania wspierające uczniów w rozwoju fizycznym, emocjonalnym, intelektualnym, duchowym i społecznym. Celem jest kształtowanie tożsamości narodowej, świadomości swoich praw i obowiązków, nawyków kulturalnego zachowania oraz umiejętności komunikowania się i współpracy. Program uwzględnia promocję zdrowego stylu życia, zapobieganie agresji oraz wspieranie uczniów w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi i społecznymi.

W dokumencie opisano również zadania nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz innych uczestników programu, którzy wspólnie odpowiadają za realizację celów wychowawczych i profilaktycznych. Program obejmuje także działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów oraz rozwijanie ich umiejętności i zainteresowań.

Program profilaktyczno-wychowawczy

Dokument łączący działania wychowawcze i profilaktyczne w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku. Ma na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów, zapewnienie bezpieczeństwa oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Rozmiar: 125 KB

Pobierz

Szkolny zestaw programów nauczania

Szkolny Zestaw Programów Nauczania w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku obejmuje wszystkie programy edukacyjne realizowane od roku szkolnego 2024/2025. Dokument ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące programów nauczania dla poszczególnych przedmiotów i klas, autorów oraz wydawnictw odpowiedzialnych za przygotowanie materiałów edukacyjnych.

Opis Sekcji Programu

Dokument zaczyna się od ogólnych informacji na temat programów nauczania i zawiera szczegółowe opisy programów dla różnych przedmiotów, takich jak edukacja wczesnoszkolna, język polski, matematyka, przyroda, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, języki obce, muzyka, plastyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne oraz wychowanie do życia w rodzinie. Programy są przypisane do odpowiednich klas i etapów edukacyjnych, a każdy z nich jest realizowany zgodnie z określonymi standardami edukacyjnymi.

Dokument obejmuje również programy nauczania religii oraz edukacji dla bezpieczeństwa. Szczególną uwagę zwrócono na zgodność programów z podstawą programową oraz ich dostosowanie do potrzeb edukacyjnych uczniów na różnych etapach nauczania.

Szkolny zestaw programów nauczania 2024/2025

Dokument zawierający szczegółowy zestaw programów nauczania realizowanych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku od roku szkolnego 2024/2025. Obejmuje programy dla różnych przedmiotów i klas, przygotowane przez odpowiednie wydawnictwa i autorów.

Rozmiar: 194 KB

Pobierz

Szkolny zestaw podręczników

Szkolny Zestaw Podręczników w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku na rok szkolny 2024/2025 zawiera szczegółowy wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych klasach. Dokument ten jest kluczowy dla zapewnienia odpowiednich materiałów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli.

Opis Sekcji Zestawu

Dokument zawiera listy podręczników dla każdej klasy od I do VIII, w tym tytuły książek, autorów oraz wydawnictwa odpowiedzialne za ich publikację. Opisane są również materiały ćwiczeniowe, które wspierają proces nauczania i umożliwiają uczniom praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Każda sekcja zawiera szczegółowe informacje dotyczące liczby części podręczników oraz ich zakresu tematycznego.

Szkolny zestaw podręczników 2024/2025

Dokument zawierający wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku na rok szkolny 2024/2025. Zawiera szczegółowe informacje o książkach dla każdej klasy, w tym tytuły, autorów i wydawnictwa.

Rozmiar: 299 KB

Pobierz

Plany pracy na rok szkolny 2023/2024

W dokumencie „Plany pracy na rok szkolny 2023/2024” Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku przedstawiono szczegółowe cele, zadania oraz harmonogramy działań, które mają być realizowane przez cały rok szkolny. Plany te dotyczą różnych obszarów działalności szkoły, w tym dydaktyki, wychowania, profilaktyki, a także pracy zespołów nauczycieli. Każdy zespół i dział szkoły ma określone cele, zadania oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację. W dokumencie uwzględniono również działania wspierające rozwój uczniów, ich bezpieczeństwo, a także inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji.

Plany pracy na rok szkolny 2023/2024

Dokument zawiera szczegółowe plany działań dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych na rok szkolny 2023/2024. Przedstawiono w nim cele, zadania oraz harmonogramy realizacji, a także osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary działalności szkoły.

Rozmiar: 80 KB

Pobierz