Rekrutacja dzieci do klasy I na rok szkolny 2019/2020

Zebrania rodziców

W roku szkolnym 2018/19 planowane są następujące terminy zebrań z rodzicami:
  • 6 września 2018 r. godz. 1800 - zebrania klasowe
  • 23 października 2018 r. godz. 1800 - ogólne zebranie rodziców, zebrania klasowe
  • 21 listopada 2018 r. godz. 1800 - zebranie ogólne, dzień otwarty
  • 23 stycznia 2019 r. godz. 1800 - zebranie ogólne, zebrania klasowe
  • 27 marca 2019 r. godz. 1800 - zebranie ogólne, zebrania klasowe
  • 13 maja 2019 r. godz. 1800 - zebrania klasowe, dzień otwarty.


Zebranie rodziców - przedstawicieli klas

W dniu 25 września 2018 r. o godz. 1830 w Publicznej Szkole Podstawowej w Grzebowilku

odbędzie się plenarne posiedzenie Rady Rodziców.

Rada Rodziców


Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW w PZU

Pomoc dla osób pokrzywdzonych oraz członków ich rodzin

Przekazujemy Panstwu informację o możliwości otrzymania przez osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członków ich rodzin bezpłatnej pomocy udzielanej przez podmioty i organizacje pozarządowe, które otrzymują na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Formy świadczeń pomocowych udzielanych na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin to pomoc prawna i psychologiczna, a także wsparcie o charakterze finansowym. Obecnie dotacje na ten cel uzyskuje 31 podmiotów, w tym na terenie województwa mazowieckiego m.in. Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum Pomocy Dzieciom Mazowiecka, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Fundacja Centrum Praw Kobiet z Warszawy.

Pełna lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz Informator dla Pokrzywdzonego dostępne są na stronach:

  • Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem

  • www.pokrzywdzeni.gov.pl

  • Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl w zakładce: Polityka społeczna/Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/Placówki świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie/Sieć pomocy Ofiarom Przestępstw

Informacja została podana przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.