Konkurs plastyczny OGRÓD MOICH MARZEŃ

Regulamin konkursu

„Ogród moich marzeń”

1.Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku.

2. Konkurs trwa od 29.05.2024 do 5.06.2024 roku.

3. Tematem pracy konkursowej jest „Ogród moich marzeń”.

4. Konkurs jest skierowany do dzieci z Oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I – III

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

  1. Prace konkursowe należy złożyć u pań Moniki Nosal – Łysiak lub Wiolety Szczęsnej.
  2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice na kartce technicznej, max A3
  3. Tematem pracy jest „Ogród moich marzeń”.
  4. Prace konkursowe mają być pracami własnymi.
  5. Każdy z uczestników może złożyć tylko jedną pracę.
  6. Na odwrocie każdej pracy proszę umieścić dane identyfikacyjne -IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY, WIEK, KLASA. Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
  7. Dane osobowe uczestników pozyskane do konkursu służą wyłącznie celom konkursowym i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Uczestnik wyraża zgodę na publikację pracy.
  8. Organizator nada wszystkim pracom numery. Dane identyfikacyjne przypisane do numerów będzie znał jedynie Organizator konkursu i udostępni je dopiero po wyłonieniu zwycięzców.
  9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z w/w warunków oznaczać będzie dyskwalifikację oraz utratę praw do nagrody.

WYNIK KONKURSU I NAGRODY:

1. Pięcioosobowe jury powołane przez Organizatora, spośród przekazanych prac, wyłoni laureatów konkursu. Każdy z członków komisji wybierze wg niego 3 najlepsze prace w każdej kategorii i oceni je w skali 0-3. Zostaną nagrodzone miejsca I-III w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

3. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 07.06.2024 roku.

4. Nagrodzone zostaną miejsca I-III oraz wyróżnienia w kategoriach wiekowych:

· Oddziały przedszkole

· klasy I – III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na korytarzu szkolnym oraz stronie internetowej Szkoły.

Przekazując prace na konkurs, uczestnik potwierdza akceptację regulaminu.