Statut Szkoły

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku

Dostosowany do aktualnych aktów prawnych, przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/22/23 z dnia 15 września 2022 r .


S t a t u t   S z k o ł y
Uchwała  do  Statutu


Regulaminy

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Doradztwo zawodowe ma na celu umożliwienie uczniowi:
 1. zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego siebie i własnych predyspozycji zawodowych;
 2. poznanie zawodów i stanowisk pracy, rynku pracy oraz procesów na nim zachodzących i praw nim rządzących;
 3. właściwe przygotowanie się do roli pracownika, czyli zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z poruszaniem się po rynku pracy;
 4. poznanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy i własnymi predyspozycjami zawodowymi;
 5. zaplanowanie własnej kariery edukacyjno–zawodowej.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego


Zasady zdalnego nauczania

Zasady zdalnego nauczania obowiązują tymczasowo, od 25 marca 2020 r. do 24 maja 2020 r. (daty mogą ulec zmianie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi).

Od 23 kwietnia 2020 r. uczniowie są oceniani zgodnie z Ocenianiem Wewnątrzszkolnym, dostosowanymi do zdalnego nauczania Przedmiotowymi Systemami Oceniania oraz Zasadami oceniania zachowania uczniów w zdalnym nauczaniu.

Zasady zdalnego nauczania

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.

Aneks do przedmiotowych systemów oceniania

Zasady oceniania zachowania uczniów w zdalnym nauczaniu zostały wprowadzone z dniem 23 kwietnia 2020 r.

Zasady oceniania zachowania uczniów w zdalnym nauczaniu


Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie,

proszę o zapoznanie się z:

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

określającym zasady oraz organizację użytkowania szafek przez uczniów i przedszkolaków naszej Szkoły.

Dyrektor Szkoły
Kamila Korzeń


Procedury szkolne

Procedury szkolne określają:

 • zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego;
 • przepisy w zakresie organizacji świetlicy szkolnej;
 • prawa i warunki korzystania z biblioteki szkolnej.


Wykaz procedur szkolnych
P r o c e d u r y     s z k o l n e


Procedury bezpieczeństwa w szkole

Celem wprowadzenia procedur jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez:

 • wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka;
 • usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów;
 • zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren szkoły;
 • zapewnienie sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie szkoły.


Wykaz procedur bezpieczeństwa ucznia w szkole
Procedury bezpieczeństwa ucznia w szkole


Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły uwzględnia wnioski z przeprowadzonej diagnozy potrzeb wychowawczych i środowiskowych naszej społeczności szkolnej i dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego.


Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku


Polityka bezpieczeństwa

Zarządzenie

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa

danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych za pomocą systemu informatycznego i w sposób ręczny.


Koncepcja pracy szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa w Grzebowilku leży w gminie Siennica, w powiecie mińskim. Budynek funkcjonuje od 1964 roku. W granicach jej obwodu leżą miejscowości Grzebowilk i Borówek. Uczęszczają do niej też dzieci z ościennych miejscowości i innych obwodów szkolnych.


więcej o koncepcji pracy szkoły


Kontrola zarządcza 2016

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku
za rok 2016


Kontrola zarządcza 2015

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku
za rok 2015


Kontrola zarządcza 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku
za rok 2014