Finanse z klasą

Nasze pierwszaki rozpoczynają swoją przygodę ze światem finansów poprzez udział w projekcie Fundacji BGK „Były sobie pieniądze…”. Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 7 do 9 lat. Ma za zadanie podniesienie poziomu wiedzy finansowej oraz wprowadzenie w podstawy finansów tak, aby potrafiły lepiej funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie.

Cele realizowane są poprzez przeprowadzenie autorskich lekcji o finansach. Tematyka związana jest z zakresem znajomości m.in. wartości pieniądza, podstaw ekonomii, zarządzania finansami osobistymi, roli i funkcji banków, ale również umiejętności krytycznego myślenia i zastosowania tej wiedzy w praktyce oraz podejmowania racjonalnych wyborów konsumenckich.

Kamila Korzeń


Kod do przyszłości

W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieci w klasach 1-3 naszej szkoły rozpoczęły naukę programowania.

Organizatorem jest Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej. Fundacja wzięła udział w konkursie na dofinansowanie projektów z funduszy unijnych w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zajęcia wprowadzą uczniów do budowy robotów z klocków Lego WeDo oraz kodowania w języku Lego oraz Scratch.

Kamila Korzeń


Szkolny Klub Sportowy 2018


W lutym 2018 r. rozpoczęła się II edycja programu Ministerstwa Sportu i Rekreacji Szkolny Klub Sportowy, którego operatorem na terenie Województwa Mazowieckiego jest Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza.

Celem programu jest:

 1. stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
 2. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
 3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
 4. zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
 5. stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
 6. tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
 7. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
 8. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
 9. wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Zajęcia odbywają się będą w dwóch grupach: chłopców i dziewcząt. Grupę chłopców prowadzi pan Kamil Kubicki, a grupę dziewcząt pani Kamila Korzeń.

Kamila Korzeń


Projekt Kompetencje na start!

1 września 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego „Kompetencje na start”, nr RPMA.10.01.01-14-3898/15. Projekt realizowany jest przez firmę Mały Inżynier w partnerstwie z trzema gminami: Latowicz, Siennica, Mrozy.

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych, takich jak:
 1. Laboratorium Kodowania
 2. Półkolonie Szalony Naukowiec
 3. ROBO-lab
 4. Przyrodnicze Laboratorium
 5. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
 6. Naukowe Show
 7. … i wiele innych!
Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.


CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Do 31.08.2017 400 uczniów (200K) uczęszczających do placówek na terenie gmin Latowicz, Mrozy i Siennica (powiat miński, woj. mazowieckie) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy poprzez:
 1. zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe;
 2. zajęcia pozalekcyjne rozwijające właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy;
 3. szkolenie nauczycieli 90 (78K) z nowoczesnych form przeprowadzania zajęć - programowanie, metoda eksperymentu, kompetencje społeczne;
 4. doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzie do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych;
 5. doposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.


PLANOWANE EFEKTY:

Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez:
 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 400 uczniów (200K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. rozwój kompetencji 81 nauczycieli (71K);
 3. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych (16 doposażonych szkół).

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 994 214,00 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 595 371,20 zł


Skrypt do programowania w języku Scratch:

http://www.malyinzynier.pl/images/Projekty/Latowicz/Skrypt_programowanie_Scratch.pdf