Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku

w latach  2013-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Grzebowilku leży w gminie Siennica, w powiecie mińskim. Budynek funkcjonuje od 1964 roku. W granicach jej obwodu leżą miejscowości Grzebowilk i Borówek. Uczęszczają do niej też dzieci z ościennych  miejscowości i innych obwodów szkolnych.

Niekwestionowaną jej zaletą jest lokalizacja w otoczeniu zieleni parku dworskiego, coraz starszego parku szkolnego, stawów i pobliskiego lasu. Stoi przy mało ruchliwej asfaltowej drodze łączącej dwie drogi krajowe. W ostatnich latach wyremontowano dach, wymieniono stolarkę okienną i drzwi, odnowiono elewację, wyremontowano górny i dolny hol , łazienki, sale lekcyjne, salę gimnastyczną, zmodernizowano kotłownie i przystosowano ją do ogrzewania geotermalnego, zrobiono  utwardzone boisko szkolne. W murach budynku mieści się filia gminnej biblioteki publicznej, której pracownica obsługuje księgozbiór biblioteki szkolnej. Do dyspozycji uczniów jest 8 sal lekcyjnych oraz sala gimnastyczna. Szkoła posiada 3 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. Jedną z nich uzyskano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dwie pozostałe dzięki ofiarności sponsora. W szkole odbywają się zajęcia świetlicowe, działa  ośrodek przedszkolny, dzieci korzystają z gorących posiłków.

Atutem szkoły jest wykwalifikowana kadra nauczycielska .

Nauczyciele są w pełni zaangażowani w realizację zadań szkoły. Tworzą zgrany, kreatywny zespół. W miarę potrzeb podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

W ostatnich latach szkoła znalazła się pod wpływem niżu demograficznego czego odzwierciedlenie widać w małej liczebności klas.

Szkoła pełni funkcję ośrodka kulturotwórczego gromadząc wokół siebie aktywnych i twórczych członków lokalnej społeczności. Imprezy szkolne, organizowane przy znaczącym udziale rodziców, są otwarte dla społeczności lokalnej. Coroczne bale karnawałowe gromadzą licznych gości z Grzebowilku i okolic. Okazją do odwiedzin w szkole jest dla starszych ludzi Dzień Babci i Dziadka. Nauczyciele mogą liczyć na przychylność rodziców w czasie realizacji zadań wychowawczych.

Mankamentem funkcjonowania szkoły jest brak instytucji wspomagających ją finansowo. Budżet szkoły jest bardzo ograniczony  związku z problemami oświaty i gminy. W związku z powyższym ograniczone są wydatki na  zakupu nowych mebli, pomocy dydaktycznych oraz prace remontowe. W miarę możliwości szkoła korzysta z projektów funduszy Unii Europejskiej realizowanych w gminnych placówkach oświatowych. Okazjonalnymi są wsparcia ze strony sponsorów i instytucji lokalnych.

 

 

 

 

 

 

Analiza aktualnej sytuacji szkoły

 

Czynniki wewnętrzne

 

Słabe strony

Mocne strony

1.Brak wystarczających środków finansowych na bieżącą realizację potrzeb szkoły.

2.Brak stałej perspektywy zatrudnienia pedagoga szkolnego i logopedy.

3.Trudności z zatrudnieniem informatyka szkolnego.

4.Problemy lokalowe w związku z rozszerzającą się ofertą szkoły: małe pomieszczenie na świetlicę, przedszkole, szatnię; brak pomieszczenia na stołówkę szkolną; brak gabinetu dla specjalistów; mała sala gimnastyczna,

5.Brak   dobrego sprzętu sportowego.

6.Krótkie godziny pracy świetlicy i przedszkola.

7.Skromny plac zabaw.

8.Uboga oferta wycieczek i wyjazdów szkolnych.

9.Nie w pełni dostosowane meble szkolne.

10.Braki w sprzęcie audio, nagłośnieniu.

11.Brak parkingu przy szkole.

1.Trzy pracownie komputerowe z dostępem do Internetu.

2.Estetyczne, duże, jasne pomieszczenia.

3.Brak zmianowości.

4.Wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna.

5.Wieloletnie osiągnięcia  uczniów na szczeblu gminy i regionu w zakresie przyrody, języka polskiego i muzyki.

6.Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.

7.Funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

8.Funkcjonowanie ośrodka przedszkolnego.

9.Pomoc pedagoga szkolnego, logopedy.

10.Dobra współpraca nauczycieli w zespołach, właściwy klimat i atmosfera pracy.

11.Brak patologii w szkole.

12.Dobra współpraca z rodzicami, dobry przepływ informacji.

13.Optymalna liczba uczniów w klasach umożliwia wysoką jakość pracy wychowawczej i dydaktycznej, indywidualizację nauczania.

14.Wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa.

15.Wysoki poziom imprez wewnątrzszkolnych.

16.Liczne szkolenia dla rodziców.

17.Kultywowanie tradycji szkolnych i rodzinnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Czynniki zewnętrzne

 

Zagrożenia

Szanse i możliwości

1. Słaba kondycja finansowa gminy.

2. Niż demograficzny.

3. Brak dużego, stabilnego obwodu szkoły.

4. Położenie na granicy gmin i powiatów.

5. Brak możliwości szerokiego finansowania  dokształcania się nauczycieli.

6. Brak możliwości korzystania z bezpłatnego transportu gminnymi środkami lokomocji.

7. Pogarszająca się sytuacja materialna rodziców ograniczająca ich możliwości w zakresie  finansowania działalności rekreacyjno-rozrywkowej szkoły.

8. Ryzyko nieuzyskania wystarczających środków finansowych na zaspokajanie potrzeb uczniów z SPE.

1. Przychylna postawa rodziców wobec szkoły.

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

3. Dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym.

4. Organizacja imprez środowiskowych we współpracy z rodzicami.

5. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siennicy i ościennych gminach.

6. Pozyskiwanie dodatkowych funduszy: współpraca  z lokalnym Stowarzyszeniem, poszukiwanie sponsorów.

7. Wygospodarowanie większego pomieszczenia na świetlicę szkolną i uwzględnianie postulatów rodziców  dotyczących  czasu jej pracy.

8. Rozwijanie samorządności wśród uczniów- działalność SU.

9. Promowanie zdrowego trybu życia poprzez dodatkowe zajęcia sportowe, wyjazdy, wycieczki.

10. Stałe działania w kierunku podnoszenia jakości kształcenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIZJA SZKOŁY

 

Szkoła Podstawowa w Grzebowilku osiągnie następujące standardy:

 

I. W obszarze kształcenia

 

1.     Szkoła posiada spójny zestaw programów nauczania zgodny z podstawą programową.

2.     Większość absolwentów opanowała umiejętności kluczowe na poziomie umożliwiającym kontynuowanie nauki w gimnazjum z dobrymi wynikami.

3.     Uczniowie mają możliwość rozwijania indywidualnych zdolności zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, a także konkursach i przeglądach na różnych szczeblach.

4.     Szkoła stwarza wszystkim uczniom jednakowe szanse edukacyjne.

5.     Wewnątrzszkolny System Oceniania jest sprawiedliwy, motywujący ucznia do nauki i właściwego zachowania, satysfakcjonujący uczniów, rodziców i nauczycieli i poddawany ewaluacji.

6.     W toku lekcyjnym wykorzystuje się atrakcyjne metody i formy nauczania, aktywizujące uczniów i motywujące do rozwoju.

7.     Z powodzeniem jest wdrażana nowa podstawa programowa.

8.     Dokonywana jest bieżąca i etapowa diagnoza edukacyjna oraz monitorowanie osiągnięć uczniów.

 

II. W obszarze wychowania i opieki

 

1.     Szkoła stanowi bezpieczne i przyjazne dziecku środowisko, sprzyjające jego rozwojowi. Szkoła zapewnia równe szanse rozwoju wszystkim uczniom.

2.     Program wychowawczy szkoły wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka na gruncie uniwersalnego systemu wartości. Jest on realizowany we współdziałaniu z rodzicami. Występujące trudności analizuje się i rozwiązuje na bieżąco.

3.     Zainteresowani rodzice korzystają z opieki przedszkolnej dla swoich młodszych dzieci.

4.     Uczniowie mają możliwość skorzystania z zajęć świetlicowych w czasie pozalekcyjnym.

5.     Uczniowie znają, budują i akceptują tradycje szkolne, patriotyczne i lokalne.

6.     Program profilaktyczny szkoły jest dostosowany do poziomu rozwoju uczniów i potrzeb środowiska, w którym żyją.

7.     Uczniowie dbają o środowisko naturalne, promują działania proekologiczne w najbliższym otoczeniu oraz potrafią atrakcyjnie i twórczo zagospodarować swój czas wolny.

8.     Szkoła zapewnia dostępne formy pomocy uczniom i ich rodzinom poprzez współpracę z instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną.

9.     Uczniowie znają zasady savoir-vivre.

10.      Uczniowie są otwarci na kulturę i obyczaje innych narodów, stosują zasady tolerancji wobec ludzi innych narodów i wyznań.

 

III. W obszarze zarządzania i organizacji

 

1.     Szkoła posiada wykwalifikowaną i twórczą kadrę pedagogiczną, gwarantującą osiągnięcie celów z obszaru I i II. Doskonalenie zawodowe jest realizowane zgodnie z programem rozwoju szkoły i potrzebami nauczycieli.

2.     Baza dydaktyczna zapewnia realizację szkolnego programu edukacyjnego.

3.     Szkoła promuje osiągnięcia uczniów w środowisku lokalnym.

4.     Szkoła prowadzi dokumentację zgodną z obowiązującymi przepisami.

5.     Szkoła dba o organizację pracy zgodną z obowiązującym prawem oświatowym, standardami i oczekiwaniami rodziców i uczniów.

6.     Szkoła dba o poprawne relacje międzyludzkie w gronie pedagogicznym, oparte na zasadach koleżeństwa i współpracy inspirującej do twórczych działań.

7.     W przypadku istotnych, zamierzonych działań dydaktycznych, wychowawczo – opiekuńczych i organizacyjnych decyzje są podejmowane zespołowo. Praca każdego nauczyciela jest należycie nadzorowana i oceniana.

8.     Szkoła dąży do zapewnienia poprawnych warunków bhp, zgodnych z obowiązującymi przepisami.

9.     Szkoła dąży do stałej poprawy i wzbogacenia bazy materiałowej i dydaktycznej.

10.      Szkoła uwzględnia w swojej pracy kierunki polityki oświatowej.

 

IV. W obszarze koncepcji pracy szkoły

 

1.     Szkoła monitoruje osiągnięcia uczniów dokonując diagnoz edukacyjnych na poszczególnych etapach kształcenia. Bada się skuteczność metod nauczania i wychowania stosowanych w szkole.

2.     W planowaniu pracy szkoły uwzględnia się postulaty samorządu uczniowskiego, rady pedagogicznej i rady rodziców.

3.     Szkoła podejmuje działania zmierzające do nawiązania kontaktów z organizacjami pozarządowymi w celu pozyskania środków wspomagających ofertę edukacyjną.

4.     Szkoła prowadzi działania integrujące środowisko lokalne.

5.     Szkoła inspiruje nauczycieli do udziału w różnorodnych formach kształcenia i wzbogacania warsztatu pracy dydaktycznej o nowe koncepcje edukacyjne i innowacje pedagogiczne.

6.     Szkoła pozyskuje sponsorów i ludzi wspierających ją w realizacji zadań.

7.     Szkoła nawiązuje kontakty ze szkołami zagranicznymi wykorzystując możliwości w zakresie języków obcych kadry nauczycielskiej.

8.     Szkoła pozyskuje środki z programów Unii Europejskiej korzystając z umiejętności członków kadry pedagogicznej w oparciu o współpracę z organem prowadzącym.

 

 

 

MISJA SZKOŁY

 

Misja Szkoły Podstawowej w Grzebowilku

 

„I tylko po nas zostanie coś,

co wciąż w życiu powraca:

wielkie, największe kochanie

 i prosta, najprostsza praca”

(Edward Szymański

 

Patronem naszej szkoły jest Edward Szymański: poeta, tłumacz, satyryk i działacz robotniczy. Na kanwie jego twórczości powstał hymn szkoły, określający główne założenia misji naszej szkoły, napisany przez Wandę Skorek – nauczycielkę języka polskiego, później dyrektorkę szkoły.

 

„To dla ciebie, ukochana szkoło,

nasze myśli, trud uparty nasz.

Co dzień rano, raźnie i wesoło

Podążamy w jasne mury klas.

Nam Szymański nakreślił idee:

Pokój, praca i zwycięski marsz,

Biały gołąb, przyjaźń, książek wiele

Ukształtują nasz szczęśliwy czas.

         Z książką za pan brat,

         zdobędziemy świat

         naszym oczom ciekawym otwarty.

         Z książką za pan brat,

nauczymy świat,

jak układać pokojowe karty.

Z książką za pan brat,

nam zakwitnie sad

szczęścia, śmiechu, pokojowej warty.

Z książką za pan brat

ocalimy świat

naszym oczom ciekawym otwarty.”

 

W pracy pedagogicznej zmierzamy ku temu, aby absolwent naszej szkoły miał świadomość przynależności społecznej i regionalnej, był odpowiedzialny za podejmowane przez siebie decyzje, był wrażliwy na zło i krzywdę wyrządzaną innym, był wyposażony w wiedzę i umiejętności ułatwiające mu osiąganie sukcesów na dalszych etapach kształcenia oraz dobry start w dorosłe życie.

Będziemy dbać o to, aby:

·        Nasi uczniowie byli dobrze przygotowani do dalszej nauki na poziomie gimnazjalnym.

·        Rodzice darzyli nas zaufaniem i mogli liczyć na wsparcie w wychowaniu.

·        Pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.

·        Szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku.

 

 

Będziemy przyjazną szkołą, w której dziecko uczy się:

·        Wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania.

·        Zaangażowania w naukę, wiary we własne możliwości.

·        Kreatywnego myślenia.

·        Współpracy i pomocy koleżeńskiej.

·        Uczciwości i odpowiedzialności w kontaktach z innymi.

·        Tolerancji wobec innych ludzi.

·        Otwartości na świat i innych ludzi.

·        Umiejętności dyskusji i osiągania porozumienia.

 

 

 

PODSUMOWANIE

 

Szczegółowe regulacje dotyczące organizacji pracy dydaktycznej, opiekuńczo-wychowawczej i profilaktycznej szkoły zawarte są w dokumentach szkolnych.

 

Dokumenty szkolne:

·        Statut szkoły

·        Program wychowawczy szkoły

·        Program profilaktyczny szkoły

·        Wewnątrzszkolny system oceniania

·        Szkolny zestaw programów nauczania

 

Roczne plany pracy:

·        Plan działań dydaktycznych

·        Plan pracy wychowawczo-opiekuńczej

·        Plan profilaktyczny szkoły

·        Plan nadzoru pedagogicznego

 

 

 

Roczne plany pracy opracowywane są przez  zespoły nauczycieli na początku każdego roku szkolnego. Dokumenty szkolne poddawane   analizie  i ewaluacji  w miarę potrzeb.