HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZEBOWILKU

Do roku szkolnego 1964/65 szkoła w Grzebowilku funkcjonowała w wynajmowanych u gospodarzy izbach, zamienianych na sale lekcyjne. Rada pedagogiczna składała się z trzech lub czterech nauczycieli. Brakowało pomocy dydaktycznych, a zróżnicowani wiekowo uczniowie z lat 50. opornie poddawali się oddziaływaniom wychowawców.

Powojenni nauczyciele to:
Teresa Piórkowska,
Teresa Przyborowska,
Danuta Żuk,
Jan Rechnio (kierownik szkoły do 1956 r.).

W 1950 r. Gromada Wiejska wsi Grzebowilk stała się prawnym właścicielem gruntu o powierzchni 1 ha 7873 m2, częściowo darowanym, a częściowo odsprzedanym przez Zygmunta Paradowskiego – ostatniego właściciela Folwarku – Leśniczówki Grzebowilk.
Aby rozwiązać problemy lokalowe, 25 X 1954 r. rodzice podjęli inicjatywę budowy szkoły. Wprowadzić ją w życie pomogli kierownicy szkoły:
Jadwiga Michalik (1957 – 1960)
i Stanisław Kuzebski (1960 – 64).

W roku szkolnym 1955/56 szkoła w Grzebowilku stała się pełną, siedmioklasową szkołą. Liczba uczniów nie przekraczała setki. W 1958 r. ukonstytuował się Społeczny Komitet Budowy Szkoły, który propagował w środowisku lokalnym ideę budowy szkoły i prowadził działania zmierzające do jej rozpoczęcia: zbiórka pieniędzy, produkcja cegły w miejscowej cegielni, dostarczanie kamieni na fundament, przygotowanie dokumentacji budynku, prace ziemne itp. 27 X 1962 r. wmurowano akt erekcyjny w fundamenty Szkoły Podstawowej w Grzebowilku budowanej z dotacji Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy i Kraju.

22 VIII 1964 r. szkoła, nosząca imię poety – Edwarda Szymańskiego, została uroczyście otwarta.
Jej pierwszymi kierownikami byli:
Jerzy Smoliński (1964 – 1967),
Józef Salamon (1967 – 73).

Dyrektorzy szkoły to:
Krystyna Zawadka (1973 – 1985),
Zygmunt Grzechnik (1985 – 1988),
Wanda Skorek (1988 – 1997),
Renata Jagiełło (1997 – 2009).
Kamila Korzeń
pełniła obowiązki dyrektora od III do XI 2009 r.,
a z dniem 1 XII 2009 r. stanowisko dyrektora powierzono Marii Makos.

W 1972 r. zbudowano pierwszy segment domu nauczyciela dla dwóch rodzin, a w 1974 r. drugi dla kolejnych dwóch rodzin.

W 1992 r. Komitet Rodzicielski Szkoły Podstawowej w Grzebowilku został uhonorowany odznaką Za zasługi dla oświaty za ponad trzydziestoletnie zaangażowanie rodziców w prace na rzecz szkoły.

10 X 1983 r. szkoła otrzymała odznakę Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej za zorganizowanie Izby Pamięci i Folkloru.

15 XII 1984 r., w 41. rocznicę śmierci Patrona odbył się I Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Edwarda Szymańskiego. Tradycyjnie jest kontynuowany do dziś.
6 X 1986 r. Komitet Rodzicielski, doceniając dorobek szkoły, podjął uchwałę o fundacji sztandaru. Na konto „Sztandar” wpływały pieniądze od organizacji, instytucji, rodziców i samorządów klasowych. W 1987 r. szkoła zajęła I miejsce w międzyszkolnym konkursie Zbierając – oszczędzamy. Rozpoczynając rok szkolny 1987/88, społeczność szkolna po raz pierwszy zaśpiewała Hymn szkoły stworzony przez Wandę Skorek i Marię Makos.

1 VI 1989 r. odbyła się uroczystość wręczenia szkole sztandaru, który stał się stałym elementem ceremoniału szkolnego, pielęgnowanego i wzbogacanego głównie przez radę pedagogiczną.

Szkoła organizowała uroczystości jubileuszowe: w 1984 r. uroczystość dwudziestolecia, w 1989 r. dwudziestopięciolecia, w 1994 r. trzydziestolecia, w 2004 r. czterdziestolecia.

21 VI 2000 r. mury naszej szkoły opuściła ostatnia klasa VIII. Od 1 IX 2000 r. szkoła w Grzebowilku składa się z sześciu oddziałów oraz oddziału przedszkolnego.

Od 1 IX 2009 r. na terenie zaczęły funkcjonować ośrodek przedszkolny i świetlica, a sześciolatki po raz pierwszy rozpoczęły naukę w pierwszej klasie.

14 kwietnia 2014 r. pożegnaliśmy Łukasza Szymańskiego, syna Patrona naszej Szkoły. Aby uczcić Jego pamięć, delegacja uczniów i nauczycieli udała się na Wojskowy Cmentarz Powązkowski w Warszawie. Nasz poczet sztandarowy godnie oddawał szacunek osobie zmarłego pochylając sztandar nad jego prochami.

Dzień 31 maja 2014 roku na kartach szkolnych annałów i w pamięci wielu osób zapisał się jako data Jubileuszu 50 - lecia Szkoły.