PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEJ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny zawiera działania ukierunkowane na następujące obszary:

 

OBSZAR  DZIAŁANIA

ZDROWIE – EDUKACJA ZDROWOTNA

 

Zadania do realizacji: Wspieranie rodziców w pracy nad harmonijnym rozwojem uczniów, promowanie zdrowego stylu życia, wdrażanie zasad dbałości o higienę osobistą, kształtowanie wzorów kulturalnego sposobu spędzania czasu wolnego, wyrobienie u uczniów nawyku autorefleksji, umiejętności określania własnych zdolności, możliwości, predyspozycji

 

 

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN REALIZACJI

UWAGI O REALIZACJI

Doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców podczas zebrań, dni otwartych, rozmów

indywidualnych)

dyrektor, nauczyciele

Cały rok

 

Korespondencja poprzez dzienniczek ucznia, zeszyt do korespondencji oraz telefon.

nauczyciele

Cały rok

 

Omawianie na bieżąco trudności wychowawczych

 

wychowawcy, pedagog, psycholog

Cały rok

 

Zaangażowanie rodziców w sprawy klasy i szkoły (pomoc rodziców w organizacji wycieczek, dyskotek, dnia dziecka).

wychowawcy

Cały rok

 

Współpraca rodziców przy tworzeniu planów pracy wychowawczej szkoły i klasy.

wychowawcy

Wrzesień

 

Organizowanie spotkań okolicznościowych w ramach budowania więzi z rodziną.

- Dzień Babci i Dziadka

- Dzień Rodziny

 

A. Jurkowska

U. Szajkowska, B. Bieńkowska

 

Styczeń

Maj

 

Dostosowanie planu zajęć, mebli szkolnych do potrzeb uczniów.

wychowawcy

Wrzesień

 

Uczenie i przypominanie o zachowaniu prawidłowej postawy podczas nauki i zabawy.

Wychowawcy i nauczyciele

Cały rok

 

Organizacja dożywiania na terenie szkoły – ciepłe posiłki. Kultura spożywanie posiłków w szkole.

Dyrektor, nauczyciele

Cały rok

 

Wyjazdy na basen, zajęcia sportowe, udział w projekcie SKS

Nauczyciele w-f,

Karol Troć

W trakcie roku szkolnego

 

Pogadanki tematyczne na temat utrzymania higieny osobistej.

wychowawcy

Cały rok szkolny

 

Zwracanie uwagi na czystość i schludność ubrania oraz obuwia. Pogadanki na godzinach wychowawczych.

wychowawcy

Cały rok szkolny

 

Warsztaty, pogadanki nt. autyzmu.

wychowawcy

I semestr

 

Trening czystości od najmłodszych lat.

Wychowawcy przedszkola

 

Cały rok szkolny

 

Współpraca z pielęgniarką szkolną.

dyrektor

Cały rok szkolny

 

Fluoryzacja. Higiena jamy ustnej, profilaktyka próchnicy.

Dyrektor, pielęgniarka szkolna

Cały rok szkolny

 

Współpraca ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Mińsku Mazowieckim.

Dyrektor, nauczyciele

W trakcie roku

 

Zajęcia pozalekcyjne i działalność świetlicy jako alternatywa spędzania czasu wolnego.

Wychowawca świetlicy

Cały rok szkolny

 

Prezentacja przez uczniów swoich ulubionych książek na godzinach wychowawczych – czytanie jako ciekawa forma spędzania wolnego czasu.

wychowawcy

Listopad/Grudzień Styczeń

 

Organizacja wyjazdów do muzeów, kina, teatru.

 

wychowawcy

Cały rok

 

Organizacja zajęć z doradztwa zawodowego.

dyrektor

Cały rok szkolny

 

 

 

OBSZAR DZIAŁANIA

RELACJE-POSTAWY SPOŁECZNE

Zadania do realizacji: Uczenie kultury zachowania, słowa, tolerancji i szacunku wobec innych, przygotowanie ucznia do pełnienia określonych ról społecznych, promowanie kreatywności w działaniu, rozwijanie umiejętności dokonywania właściwej oceny, umiejętności korygowania swojego postępowania oraz hierarchizacji wartości, mocne akcentowanie wartości życia rodzinnego, przygotowanie wychowanków do właściwego rozpoznawania oraz kontrolowania własnych emocji w sytuacjach życiowych, rozwijanie samodzielności myślenia, wielopoglądowości, tolerancji i aktywności społecznej, uczenie rozwiązywania konfliktów, negocjowania, przepraszania, rozwijanie wrażliwości na cierpienie innych, wzmacnianie mocnych stron ucznia, nauka  sprawnego komunikowania się z innymi, rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych.

 

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN REALIZACJI

UWAGI O REALIZACJI

Omówienie praw i obowiązków ucznia.

wychowawcy

wrzesień

 

Przestrzeganie zasad oceniania wewnątrzszkolnego. Promowanie zasad uczciwego postępowania.

nauczyciele

Cały rok szkolny

 

Zawieranie kontraktów z uczniami.

Pedagog szkolny

W trakcie roku szkolnego – w zależności od potrzeb.

 

Zajęcia i rozmowy z pedagogiem i psychologiem szkolnym – przeciwdziałanie agresji.

Pedagog i psycholog szkolny

W trakcie roku szkolnego.

 

Rozmowy wychowawcze z psychologiem szkolnym.

Psycholog szkolny

W trakcie roku szkolnego – w zależności od potrzeb.

 

Trening poprawnej komunikacji.

Wychowawca świetlicy

W trakcie roku szkolnego w ramach zajęć świetlicowych.

 

Praca w samorządzie klasowym i szkolnym.

Wychowawcy, opiekun SU

W trakcie roku szkolnego.

 

Wypełnianie obowiązków dyżurnego klasowego.

Wychowawcy, nauczyciele

W trakcie roku szkolnego.

 

Rozwijanie mocnych stron poprzez uczestnictwo w konkursach, wycieczkach.

Organizatorzy imprez

Cały rok szkolny.

 

Konkurs na „Najczystszą klasę”.

Opiekun SU

Cały rok szkolny.

 

Działalność SKO i udział w konkursach.

J. Całka, A. Trzeciak

Cały rok szkolny.

 

Prezentacja osiągnięć uczniów na forum szkoły i stronie internetowej szkoły.

Dyrektor, nauczyciele, opiekun strony internetowej

Cały rok szkolny.

 

Rozmowy indywidulane ze specjalistami.

Pedagog, psycholog

W trakcie roku szkolnego

 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wychowawcy, pedagog, psycholog szkolny

W trakcie roku szkolnego

 

Kształtowanie w uczniach postawy prorodzinnej poprzez udział w zajęciach Wychowanie do życia w rodzinie.

U. Szajkowska

W trakcie roku szkolnego

 

 

OBSZAR DZIAŁANIA

KULTURA – WARTOŚCI, NORMY I WZORY ZACHOWAŃ

 

Zadania do realizacji: zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka, uczenie kultury zachowania i słowa, kształtowanie w wychowankach  postawy pozytywnej i przygotowanie do życia w oparciu o uniwersalne wartości moralne, uczenie szacunku dla symboli narodowych oraz poszanowania miejsc o znaczeniu narodowym, kształtowanie uczuć patriotycznych oraz właściwej postawy wobec społeczności lokalnej, integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym, przygotowanie uczniów do czynnego udziału w życiu kulturalnym, uświadomienie wychowankom potrzeby aktualizacji wiedzy i korzystania z nowoczesnych sposobów jej zdobywania, kształtowanie nawyku dbałości o otoczenie i odpowiedzialności za środowisko naturalne, uwrażliwianie na kwestie moralne, tj. mówienie prawdy, sprawiedliwego traktowania.

 

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN REALIZACJI

UWAGI O RALIZACJI

Propagowanie form grzecznościowych.

Nauczyciele

Cały rok szkolny

 

Reagowanie na wulgaryzmy, wyciąganie konsekwencji.

Nauczyciele

Cały rok szkolny

 

Stwarzanie uczniom możliwości wystąpień publicznych:

- prezentacje kandydatów do SU

- udział w konkursach recytatorskich

- udział w konkursach czytelniczych

Wychowawcy, nauczyciele

Cały rok szkolny

 

Organizacja i udział w uroczystościach szkolnych.

Nauczyciele

Cały rok szkolny

 

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących.

Opiekun SU

W trakcie roku szkolnego

 

Zapoznanie z kulturą i tradycją innych narodów – projekt Kid Speak.

M. Zgódka

Wrzesień

 

Udział w koncertach Agencji Promocja.

dyrektor

Caly rok szkolny

 

Konkurs na najlepszego czytelnika.

U. Szajkowska

Cały rok szkolny

 

Obchody Światowego Dnia Książki.

U. Szajkowska

Kwiecień

 

Organizowanie kiermaszu taniej książki.

Dyrektor, U. Szajkowska

Październik

 

Udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom.”

U. Szajkowska

B. Bieńkowska

Cały rok szkolny

 

Udział uczniów w akcji „Starsze dzieci czytają młodszym.”

Opiekun SU

Październik

 

Obchody Dnia Życzliwości i Pozdrowień.

Opiekun SU

Listopad

 

Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

Dyrektor, wychowawcy

Wrzesień

 

Segregowanie surowców wtórnych.

nauczyciele

Cały rok szkolny

 

Dokarmianie ptaków w okresie zimowym.

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych

Okres zimy

 

Reagowanie na wulgaryzmy, wyciąganie konsekwencji.

nauczyciele

Cały rok szkolny

 

Zapoznanie z historią kraju i regionu. Wpajanie szacunku dla tradycji, historii i symboli narodowych poprzez organizację i udział w akademiach okolicznościowych:

·         Święto Odzyskania Niepodległości

·         Święto Konstytucji 3 Maja

 

 

K. Troć, M. Piętka

K. Troć

 

 

Listopad

Maj

 

Wycieczki o charakterze patriotycznym.

 

wychowawcy

W trakcie roku szkolnego

 

Pielęgnacja ceremoniału szkolnego:

- zapoznanie z symboliką sztandaru szkolnego

- doskonalenie znajomości hymnu szkolnego oraz hymnu państwowego

            -  prezentacja hymnu szkolnego na   gazetce szkolnej

 

Wychowawcy

Nauczyciel muzyki

M. Nosal- Łysiak

 

Wrzesień/październik

W trakcier.szkolnego

Wrzesień

 

 

 

 

OBSZAR DZIAŁANIA

BEZPIECZEŃSTWO – PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH

 

Zadania do realizacji: zwiększanie świadomości uczniów dotyczącej bezpieczeństwa w ich życiu w szkole i poza nią, zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się na drodze, zapoznanie ze zgubnymi skutkami nikotynizmu, alkoholizmu i  narkomanii, profilaktyka uzależnień od technologii cyfrowej, profilaktyka cyberprzemocy.

 

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN REALIZACJI

UWAGI O REALIZACJI

Stosowanie procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych.

Nauczyciele, pedagog, psycholog szkolny

W trakcie roku szkolnego

 

Zapoznanie uczniów z drogą ewakuacyjną w szkole.

wychowawcy

Wrzesień i cały rok szkolny

 

Zapoznanie i przestrzeganie regulaminów obowiązujących w szkole.

Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów

Wrzesień i cały rok szkolny

 

Regulaminowe dyżury nauczycieli na korytarzach szkolnych.

Nauczyciele

Cały rok szkolny

 

Opieka świetlicowa.

Nauczyciele świetlicy

Cały rok szkolny

 

Utrwalenie numerów alarmowych

Wychowawcy

W trakcie roku szkolnego

 

Przestrzeganie regulaminu wycieczek szkolnych.

Wychowawcy

W trakcie roku szkolnego

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna dla uczniów.

J. Całka, K. Korzeń, K. Kubicki

W ramach zajęć

w-f

 

Współpraca z Sądem Rejonowym w Mińsku Mazowieckim

Pedagog szkolny

W trakcie roku szkolnego

 

Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim.

Dyrektor, pedagog szkolny

W trakcie roku szkolnego

 

Pogadanki na temat bezpieczeństwa na terenie szkoły, w drodze do i ze szkoły.

wychowawcy

Wrzesień i cały rok szkolny

 

Piesze wycieczki po okolicy ze wskazaniem miejsc niebezpiecznych.

wychowawcy

Wrzesień i cały rok szkolny

 

Zapoznanie ze znakami bezpieczeństwa, znakami ruchu drogowego.

wychowawcy

Wrzesień i cały rok szkolny

 

Egzamin na kartę rowerową.

Alina Trzeciak

Czerwiec 2018

 

Turniej wiedzy o ruchu drogowym.

Alina Trzeciak

Zgodnie z ofertą

 

Turniej wiedzy pożarniczej.

Alina Trzeciak

Zgodnie z ofertą

 

Konkurs „Policjanci są wśród nas.”

Jolanta Całka

Zgodnie z ofertą

 

Pogadanki tematyczne na godzinach wychowawczych dotyczące zgubnych skutków nikotynizmu, alkoholizmu i narkomanii.

Wychowawcy klas IV-VII

W trakcie roku szkolnego

 

Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwestii finansowania realizacji działań profilaktycznych lub interwencyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień.

wychowawcy

W trakcie roku szkolnego

 

Udział uczniów w przedstawieniach i warsztatach tematycznych.

Wychowawcy

W trakcie roku szkolnego

 

Pogadanki i dyskusje na temat doboru programów telewizyjnych i komputerowych.

wychowawcy

W trakcie roku szkolnego

 

Zajęcia profilaktyczne na temat cyberprzemocy i niebezpieczeństw czyhających w sieci.

Nauczyciele zajęć komputerowych i WDŻ

W trakcie roku szkolnego

 

„Bezpieczeństwo w sieci” – spotkanie z policjantem

dyrektor

W trakcie roku szkolnego

 

 

ZWYCZAJE I OBYCZAJE SZKOLNE

 

1.       Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18

2.       Udział w akcji „Sprzątanie Świata”

3.       Ślubowanie pierwszoklasistów

4.      Dzień Edukacji Narodowej

5.      Dzień Papieski

6.       Rocznica Odzyskania Niepodległości

7.       Zabawa andrzejkowa.

8.       Dzień Patrona

9.       Wigilia klasowa

10.   Zabawa karnawałowa

11.   Dzień Babci i Dziadka

12.   Obchody I-go dnia wiosny

13.   Święto Konstytucji 3 Maja

14.   Dzień Rodziny

15.   Obchody Dnia Dziecka – Dzień Sportu

16.   Przekroczenie progu pierwszego etapu kształcenia

17.   Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18

A.Trzeciak/ J. Całka

Nauczyciele

K. Korzeń

opiekun S.U./ A. Jurkowska

I. Kolanowska

K. Troć, M. Piętka

Opiekun S.U., wychowawcy

M.Piętka, B. Bieńkowska,

wychowawcy

Rada Rodziców

A.Jurkowska

opiekun S.U., K. Kubicki

K.Troć

U. Szajkowska, B. Bieńskowska

K. Kubicki

J. Całka

B. Bieńkowska, M. Nosal-Łysiak

Wrzesień  2017

Wrzesień  2017

Październik  2017

Październik  2017

Październik  2017

Listopad 2017

Listopad 2017

Grudzień  2017

Grudzień 2017

Styczeń  2018

Styczeń 2018

Marzec 2018

Maj 2018

Czerwiec 2018

Czerwiec 2018

Czerwiec 2018

Czerwiec 2018